IDZ, PGD, PZI Podkoren

Po naročilu investitorja se je izdelala projektna dokumentacija za potrebe izgradnje dostopne ceste na smučarski poligon v Podkorenu. Izdelalo se je dostopno cesto in most čez reko Savo, skupaj z ureditvijo  križišča R1-201/0201 Rateče – Podkoren in R1-202/0202 Podkoren – Kranjska Gora, na katero se dostopna cesta priklučuje.

Vogrsko – Volčja Draga

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-615/5736 VOGRSKO – VOLČJA DRAGA OD KM 4+825 DO KM 6+265

Obvoznica Ilirska Bistrica

Preložitev glavne ceste G1-6/342-363 (rekonstrukcija mestne ceste ob železniški progi Ljubljana – reka) in regionalne ceste R2-404/1379 Podgrad – Ilirska Bistrica na območju Ilirske Bistrice

Dragonja (IDP za DPN HC)

Strokovne podlage (IDP) za DPN: 5 km deviacij GC, LC in JP, 2 viadukta, 2 pokrita vkopa, 2 mosta, 3 nadvozi, 2 podvoza in škatlasti prepust.

Zijavnica

Odsek ceste, ki je bil predmet rekonstrukcije, je predstavljal še preostali nerekonstruirani del ceste dolžine približno 800 m. V km 1,370 cesta nivojsko prečka železniško progo Sevnica-Trebnje.  Zaradi neugodnih horizontalnih elementov ter širine vozišča in vkopov brez bankin je bila predvidena rekonstrukcija ceste z izvennivojskim prečkanjem železniške proge.

Dobova

Na podlagi DLN smo izdelali PGD in PZI ureditve križanja regionalne ceste z železniško progo iz nivojskega v izvennivojsko. Dolžina preložitve regionalne ceste znaša cca. 1000 m. Potrebne so bile še druge ureditve cestne infrastrukture, kot so: deviacije in prekinitve lokalnih cest ter javnih poti, ureditve križišč in priključkov lokalnih cest in regionalne ceste, izgradnja podvoza pod železniško progo na regionalni cesti z gradnjo opornih zidov cestnega vkopa, ureditev dostopov, ureditev nadomestnih parkirišč, podaljšanje športnega igrišča.

Cogetinci 3

CESTA: A5 PESNICA – LENDAVA – MEJA H ODSEK:    LENART – BELTINCI PODODSEK: AC COGETINCI– VUČJA VAS TRASA AC OD KM 0,450 DO KM 3,400 NPP 21,20 M, 1. FAZA, 2. ETAPA

PZI Mala Bukovica (Občina IB)

Predmet naloge je bila izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste LC 135170 Koseze – Mala Bukovica v dolžini 2000 m in v naslednjem obsegu: obnova vozišča lokalne ceste (situativna in niveletna ureditev, nov zgornji ustroj, ureditev odvodnjavanja, obnova prepustov, prometna ureditev itd.), ureditev meteorne kanalizacije za odvodnjavanje vozišča v naselju Mala Bukovica, obnova podpornih in opornih zidov.

Ureditev regionalne ceste Poljčane – Majšperk, Pečke – Krožno v1

Ureditev regionalne ceste je zajemala ureditev novega krožišča, novega mostu čez Ložnico, novega podpornega zidu ter ureditev avtobusnega postajališča. Največji objekt na trasi je most čez potok Ložnica, ki je zasnovan kot integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija svetle razpetine 21 m, temeljena globoko na kolih premera 120 cm.

Luka Koper – regulacije tirov št. 19 in 20 (elaborat 4)

V elaboratu je obdelana smerna in višinska ureditev tirov št. 19 in 20. Neugodno višinsko stanje narekuje sanacijo. Veliki posedki v okolici pilotiranih premostitvenih objektov ne omogočajo več varne vožnje. Potrebni so bili dvigi nivelete do 40 cm.

IDZ Luka Koper KT (novi tiri 21A,B,C)

Projekt obravnava povečanje kontejnerskega terminala za dodatna dva tira. Vključuje načrt tirnih naprav s priključitvijo na obstoječe omrežje in načrt mosta čez Škocjanski zatok dimenzij 53.00 m x 35.00 m. Izdelana je ocena investicije glede na predvideno tehnologijo gradnje.

Luka Koper – zamenjava kretnice št. 128 (tir 5 in 6: elaborat 3)

Elaborat obsega smerno in višinsko ureditev tirov št. 5 in 6 ter kretnice št. 128.

PZI Krnica

PZI projekt obravnava rekonstrukcijo regionalne ceste RT-907/1101 Krnica – Zg. Radovna skozi naselje Krnica v dolžini cca. 470 m. V okviru tega projekta je bilo potrebno obdelati tudi križišče z vključevanjem preko avtobusnega postajališča, oporne in podporne zidove, prepust preko potoka Buden in odvodnjavanje ceste z novo meteorno kanalizacijo.

PZI Spodnje Gorje

PZI projekt obravnava rekonstrukcijo regionalne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje ter gradnjo hodnika za pešce skozi naselje Spodnje Gorje v dolžini cca. 800 m. Obdelani so tudi oporni in podporni zidovi, prestavitev kapelice in odvodnjavanje ceste z novo meteorno kanalizacijo dolžine 850 m z iztokom v potok Drbuna.

IDP Sopota

Na regionalni cesti R3-665/1191 Velika Preska – Sopota je bilo potrebno modernizirati cestni odsek dolžine cca. 7100 m z navezavo na obstoječe stanje, predvideti možnost etapnosti gradnje (etape na cca 1 km), korigirati vzdolžno niveleto ceste pri km 12+500 v izogib poplavnosti ceste, urediti odvodnjavanje po vsej dolžini ceste in urediti priključevanje treh lokalnih cest v km 10+000, v km 10+800 in v km 14+200, priključevanje kategoriziranih javnih poti, urediti in prilagoditi vse obstoječe dovoze do stanovanjskih objektov, do gozdnih poti, do kmetijskih površin ter dovoze višinsko in situativno obdelati.

Luka Koper, tir 11 in 12b (PZI: elaborat 2)

Elaborat obsega smerno in višinsko ureditev tirov št. 11 in 12b v I. tirni skupini. Služi smerni in višinski ureditvi tirov na ožjem območju s prestavitvijo kretnice št. 105 proti začetku postaje.

Luka Koper, tiri 31-36 (elaborat 1)

Elaborat obsega smerno in višinsko ureditev tirov ter ureditev odvodnjavanja planuma proge. Služi zamenjavi pragov ter smerni in višinski regulaciji tirov.

IDZ kolesarska Tolmin – Kobarid (študija variant)

Predmet Idejne zasnove je predlog variante kolesarske povezave med Tolminom in Kobaridom po levem bregu reke Soče. Idejna zasnova vključuje pregled prostorskih aktov in obstoječega stanja na terenu, določitev variant poteka trase kolesarske povezave med Tolminom in Kobaridom, preverbo lastništva, preverbo prostorskih omejitev, oceno investicije posameznih sklopov.

PZI AC MB-Slivnica

Ureditev cca. 3950 m dolgega odseka avtoceste AC A1 Šentilj – Srmin obsega obnovo voziščne konstrukcije glede na izbrano varianto, niveletno navezavo na obstoječe stanje na mejah obdelave, niveletno navezavo na priključke in obdelavo potrebnih prehodov preko srednjega ločilnega pasu za potrebe izvedbe obnove.

PZI kolesarska Solkan odsek I in III

Projekt obravnava odsek kolesarske steze med Solkanom in Plavami od km 2+280 do km 9+601, razen odseka, ki poteka po nasipu železniške proge nad obstoječim podpornim zidom in je obdelan v ločenem projektu.

Pokriti vkop 1

Statična zasnova nosilne konstrukcije v prečni smeri je lupina z dvema krožnima odprtinama z notranjim radijem 4,94 m in 7,00 m v spodnjem delu stene v ločilnem pasu. Dolžina pokritega vkopa, merjeno po osi HC, je 128,56 m in je pogojena z obliko nasipa nad objektom. Širina AB konstrukcije pokritega vkopa je 22,01 m. V vzdolžni smeri je nosilna konstrukcija vkopa razdeljena na 12 kampad.

Zagovarjamo kakovostno in pravočasno dokončanje aktivnosti na objektu oz. projektu, ki jih dosežemo z lastnim strokovnim kadrom, kakovostnimi delovnimi pogoji in sredstvi, izbranimi dobavitelji, podizvajalci in kooperanti. Za realizacijo večjih gradbenih projektov, se povezujemo tudi z drugimi priznanimi domačimi in tujimi podjetji.

VEČ KOT 30 LET
IZKUŠENJ

ZAGOTOVLJENA
KAKOVOST

LASTEN
STROKOVNI KADER

Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.