STORITVE _PROJEKTIRANJE

Delo v projektivnem biroju poteka v sodobno opremljenem delovnem okolju, v katerem je najnovejša strojna in programska oprema ter visoko izobražen tim sodelavcev. Projektno ekipo sestavljajo inženirji različnih strok. Sodelujemo tudi s številnimi stalnimi zunanjimi sodelavci, ki pokrivajo preostala področja projektantskih storitev. Trudimo se izpolniti vse zahteve naših naročnikov, s tem pa doseči tudi zadovoljstvo končnih uporabnikov. S tem mislimo na rokovno, strokovno in kakovostno izdelavo projektov na osnovi pogodbe z naročnikom in upoštevajoč zakonodajo, predpise in standarde.

Spekter naših storitev pri projektiranju so:

  • projektiranje avtocest, regionalnih in lokalnih cest;
  • projektiranje železniške infrastrukture;
  • projektiranje gradbeno inženirskih objektov, kot so premostitveni objekti, viadukti, mostovi, pokriti vkopi, nadvozi, podvozi, oporne in podporne konstrukcije, objekti za zaščito pred hrupom, kanalizacijski in vodovodni sistemi;
  • projektiranje objektov visoke gradnje (poslovne stavbe, skladiščne in poslovne hale).

Zagotavljamo kakovostno in pravočasno dokončanje aktivnosti na projektu, ki jih dosežemo z lastnim strokovnim kadrom, kakovostnimi delovnimi pogoji in sredstvi, izbranimi dobavitelji, podizvajalci in kooperanti. Za realizacijo večjih gradbenih projektov, se povezujemo tudi z drugimi priznanimi domačimi in tujimi podjetji.

VEČ KOT 30 LET
IZKUŠENJ

ZAGOTOVLJENA
KAKOVOST

LASTEN
STROKOVNI KADER

_ poglejte si reference projektiranja

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Cogetinci 2

Celoten projekt za izgradnjo AC pododseka Cogetinci-Vučja vas, I. faza, 1. etapa, NPP 21,20 m  poteka od km 3+400,00, oz. prečkanja  devirirane reg. c. R3-714 do meje s sosednjim odsekom Vučja vas – Beltinci na km 12+124,793.

Luka Koper KT

Investitor želi zaradi povečanega pretovora, ki je še v porastu, povečati kapaciteto kontejnerskega terminala. izdelal se je PGD in PZI projekt razširitve tirne skupine tirov od št. 24 do št. 22 za dva dodatna tira št. 21a in 21b na južni strani skupine.

PZI Branik – Štanjel (2 odseka)

Izdelati je potrebno 2 projekta rekonstrukcije glavne ceste R1-204/1013 Branik – Štanjel dolžine 1000 m in 2300 m. Na območju železniškega nadvoza je potrebno izvesti preplastitev oz. ureditev vozišča z eventualnim znižanjem nivelete ceste za cca 1 m. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje.

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R3-618/6807 KOMEN – BRANIK

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R3-618/6807 KOMEN – BRANIK V KM 7+725 Z R3-614/1049 KOMEN – ŠTANJEL V KM 0+830
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.