Cestna infrastruktura

Severna ljubljanska obvoznica, Ljubljana-Bežigrad

Obnova voziščne konstrukcije in cestne razsvetljave na odseku HC H3/0088 IN 0688 Ljubljana (Tomačevo – Dunajska) od km 0,600 do km 1,238 ter na H3/0089 in 0689 Ljubljana (Dunajska – Celovška) od km 0,000 do km 0,530

Cogetinci 2

Celoten projekt za izgradnjo AC pododseka Cogetinci-Vučja vas, I. faza, 1. etapa, NPP 21,20 m  poteka od km 3+400,00, oz. prečkanja  devirirane reg. c. R3-714 do meje s sosednjim odsekom Vučja vas – Beltinci na km 12+124,793.

PZI Branik – Štanjel (2 odseka)

Izdelati je potrebno 2 projekta rekonstrukcije glavne ceste R1-204/1013 Branik – Štanjel dolžine 1000 m in 2300 m. Na območju železniškega nadvoza je potrebno izvesti preplastitev oz. ureditev vozišča z eventualnim znižanjem nivelete ceste za cca 1 m. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje.

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R3-618/6807 KOMEN – BRANIK

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R3-618/6807 KOMEN – BRANIK V KM 7+725 Z R3-614/1049 KOMEN – ŠTANJEL V KM 0+830

IDZ, PGD, PZI Podkoren

Po naročilu investitorja se je izdelala projektna dokumentacija za potrebe izgradnje dostopne ceste na smučarski poligon v Podkorenu. Izdelalo se je dostopno cesto in most čez reko Savo, skupaj z ureditvijo  križišča R1-201/0201 Rateče – Podkoren in R1-202/0202 Podkoren – Kranjska Gora, na katero se dostopna cesta priklučuje.

Vogrsko – Volčja Draga

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-615/5736 VOGRSKO – VOLČJA DRAGA OD KM 4+825 DO KM 6+265

Obvoznica Ilirska Bistrica

Preložitev glavne ceste G1-6/342-363 (rekonstrukcija mestne ceste ob železniški progi Ljubljana – reka) in regionalne ceste R2-404/1379 Podgrad – Ilirska Bistrica na območju Ilirske Bistrice

Dragonja (IDP za DPN HC)

Strokovne podlage (IDP) za DPN: 5 km deviacij GC, LC in JP, 2 viadukta, 2 pokrita vkopa, 2 mosta, 3 nadvozi, 2 podvoza in škatlasti prepust.

Cogetinci 3

CESTA: A5 PESNICA – LENDAVA – MEJA H ODSEK:    LENART – BELTINCI PODODSEK: AC COGETINCI– VUČJA VAS TRASA AC OD KM 0,450 DO KM 3,400 NPP 21,20 M, 1. FAZA, 2. ETAPA

PZI Mala Bukovica (Občina IB)

Predmet naloge je bila izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste LC 135170 Koseze – Mala Bukovica v dolžini 2000 m in v naslednjem obsegu: obnova vozišča lokalne ceste (situativna in niveletna ureditev, nov zgornji ustroj, ureditev odvodnjavanja, obnova prepustov, prometna ureditev itd.), ureditev meteorne kanalizacije za odvodnjavanje vozišča v naselju Mala Bukovica, obnova podpornih in opornih zidov.

Ureditev regionalne ceste Poljčane – Majšperk, Pečke – Krožno v1

Ureditev regionalne ceste je zajemala ureditev novega krožišča, novega mostu čez Ložnico, novega podpornega zidu ter ureditev avtobusnega postajališča. Največji objekt na trasi je most čez potok Ložnica, ki je zasnovan kot integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija svetle razpetine 21 m, temeljena globoko na kolih premera 120 cm.

PZI Krnica

PZI projekt obravnava rekonstrukcijo regionalne ceste RT-907/1101 Krnica – Zg. Radovna skozi naselje Krnica v dolžini cca. 470 m. V okviru tega projekta je bilo potrebno obdelati tudi križišče z vključevanjem preko avtobusnega postajališča, oporne in podporne zidove, prepust preko potoka Buden in odvodnjavanje ceste z novo meteorno kanalizacijo.

PZI Spodnje Gorje

PZI projekt obravnava rekonstrukcijo regionalne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje ter gradnjo hodnika za pešce skozi naselje Spodnje Gorje v dolžini cca. 800 m. Obdelani so tudi oporni in podporni zidovi, prestavitev kapelice in odvodnjavanje ceste z novo meteorno kanalizacijo dolžine 850 m z iztokom v potok Drbuna.

IDP Sopota

Na regionalni cesti R3-665/1191 Velika Preska – Sopota je bilo potrebno modernizirati cestni odsek dolžine cca. 7100 m z navezavo na obstoječe stanje, predvideti možnost etapnosti gradnje (etape na cca 1 km), korigirati vzdolžno niveleto ceste pri km 12+500 v izogib poplavnosti ceste, urediti odvodnjavanje po vsej dolžini ceste in urediti priključevanje treh lokalnih cest v km 10+000, v km 10+800 in v km 14+200, priključevanje kategoriziranih javnih poti, urediti in prilagoditi vse obstoječe dovoze do stanovanjskih objektov, do gozdnih poti, do kmetijskih površin ter dovoze višinsko in situativno obdelati.

IDZ kolesarska Tolmin – Kobarid (študija variant)

Predmet Idejne zasnove je predlog variante kolesarske povezave med Tolminom in Kobaridom po levem bregu reke Soče. Idejna zasnova vključuje pregled prostorskih aktov in obstoječega stanja na terenu, določitev variant poteka trase kolesarske povezave med Tolminom in Kobaridom, preverbo lastništva, preverbo prostorskih omejitev, oceno investicije posameznih sklopov.

PZI AC MB-Slivnica

Ureditev cca. 3950 m dolgega odseka avtoceste AC A1 Šentilj – Srmin obsega obnovo voziščne konstrukcije glede na izbrano varianto, niveletno navezavo na obstoječe stanje na mejah obdelave, niveletno navezavo na priključke in obdelavo potrebnih prehodov preko srednjega ločilnega pasu za potrebe izvedbe obnove.

PZI kolesarska Solkan odsek I in III

Projekt obravnava odsek kolesarske steze med Solkanom in Plavami od km 2+280 do km 9+601, razen odseka, ki poteka po nasipu železniške proge nad obstoječim podpornim zidom in je obdelan v ločenem projektu.

PZI kolesarska Modrej pri Tolminu

Trasa kolesarske steze poteka ob glavni cesti, v ozkem pasu med glavno cesto in jezerom. Pričetek obdelovalnega odseka se začenja z navezavo na makadamsko pot v stacionaži km 0.000 (stacionaža ceste km 5.038). Na stacionaži od km 5.182,69 do km 5.207,69 bo prečkala potok Vodivček.

PGD, PZI Kolesarska Solkan odsek II

GLAVNA KOLESARSKA POVEZAVA G1; NOVA GORICA – PREDEL, odsek Solkan – Plave, pododsek od km 7+230 do km 7+610
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.