FK Sp. Gorje

PZI ureditve 1,3 km kanalizacije za odpadne vode skozi Spodnje Gorje (od tega 150 m tlačni vod s črpališčem)

PGD FK Sp. Gorje

KANALIZACIJA ZA ODPADNO VODO SKOZI SPODNJE GORJE V OBMOČJU REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE R3-634/1104 JAVORNIK – GORJE

PZI kolesarska Modrej pri Tolminu

Trasa kolesarske steze poteka ob glavni cesti, v ozkem pasu med glavno cesto in jezerom. Pričetek obdelovalnega odseka se začenja z navezavo na makadamsko pot v stacionaži km 0.000 (stacionaža ceste km 5.038). Na stacionaži od km 5.182,69 do km 5.207,69 bo prečkala potok Vodivček.

PGD, PZI Kolesarska Solkan odsek II

GLAVNA KOLESARSKA POVEZAVA G1; NOVA GORICA – PREDEL, odsek Solkan – Plave, pododsek od km 7+230 do km 7+610

PGD, PZI Luka Koper – KT

PGD, PZI tirov za kontejnerski terminal

Brestanica_tir 4

PZI NAČRT OBNOVE ŽELEZNIŠKEGA TIRA NAKLADALNEGA PLATOJA SŽ PRI HE BLANCA

IDP, PGD AC Gruškovje

Most 5-4: Konstrukcija je zasnovana kot integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija svetle razpetine 25 m, temeljena globoko na kolih premera 100 cm. Kot križanja med osjo struge in osjo ceste znaša 72,5°. Oporniki mostu so projektirani pravokotno na os ceste.

PZI AC Gruškovje

PODHOD ZA PEŠCE IN KOLESARJE 0093-1,3-1 V KM 2+195,50 AC- VA 1175  IN MOST 0093-1, 5-4 V KM 0+095.4  (DEV. 0093-1, 1-4) V SKLOPU AC A4 SLIVNICA – MMP GRUŠKOVJE

PS Boršt 1

SANACIJA PRIKLJUČNE BREŽINE  PRI VIADUKTU BORŠT 1, OD PROFILA P75 DO P79  NA HC RAZDRTO – VIPAVA; REBERNICE

IZN objektov na odseku Laško-Celje

IZVEDBENI NAČRT OBJEKTOV ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST CELJE, ODSEK LAŠKO-CELJE

Ureditev kolesarskih počivališč v Solkanu in Ajdovščini

Uredili smno dve pilotni kolesarski počivališči (pri kajakaškem centru ob Soči v Solkanu in ob Hubju v Ajdovščini). Na počivališča smo montirali lesene mize in klopi, koše za smeti, stojala za kolea in pitnike ter uredili vodovone priključke zanje.

Širitev pokopališča Škocjan

Za potrebe šitritve pokopališča v Škocjanu pri Kopru, smo zgradili podporne zidove in uredili grobno polje za 124 grobov in 117 žarnih grobov. Uredili smo dostopno pot do novega dela pokopališča in zgradili del fekalne kanalizacije, ki je povezal novi del pokopališča z obstoječim.

Mrliška vežica Miren

Za naročnika Občino Miren – Kostanjevica smo v Mirnu izvedli novo mrliško vežico z vsemi obrtniškimi, elektro in strojnimi instalacijami ter razširili pokopališče z novim ograjnim in žarnim zidom.

Širitev igralnega salona Drive-in, Vrtojba

Obstoječi igralni salon smo razširili tako, da sprejme dodatnih 120 igralnih avtomatov, izvedli smo notranjo kadilnico, nove sanitarije, pisarne, nov vhod in fasado ter nadomestni objekt za telefonsko centralo. Dela so se izvajala brez oviranja delovanja obstoječega igralnega salona.

Stanovanjski hiši v Vipolžah

V Goriških Brdih smo izvedli dve nadstandardni stanovanjski hiši s podzemno garažo do III. gradbene faze.

Gradnja hiše Kandare v Kosezah za potrebe izgradnje obvoznice Ilirska Bistrica

Za potrebe izgradnje obvoznice Ilirska Bistrica, smo zgradili nadometnsko družinsko hišo v Kosezah pri Ilirski Bistrici. Na dvoetažni hiši smo izvedli vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter zunanjo ureditev hiše.

Most Zabiče

V Zabičah smo porušili prekladno konstrukcijo obstoječega mostu čez potok Sevšček in zgradili nov most. Most z celotnim razponom 17 m smo razširili, uredili hodnik za pešce, pod mostom pa uredili strugo potoka. Obnovili smo tudi odsek ceste pri navezavi na most.

Vodohran Koritnica

Nad vasjo Koritnica smo zgradili nov vodohran s kapaciteto 40 m3 in del vodovoda za priklop vodohrana na vodovono omrežje vasi.

Gradnja vodovoda visoka cona Bovec

Poleg obstoječega vodohrana Kaninska vas smo zgradili nov vodohran okroglega prereza kapacitete 126 m3 ter z novim vodovodom v dolžini 810 m povezali oba vodohrana s črpliščem in vodovodnim omrežjem v Bovcu. Uredili smo odovodnjavanje na dostopni cesti iz Kaninske vasi do vodohrana ter jo asfaltirali, novo asflatno prevleko pa smo izvedli tudi na dostopni cesti do telovadnice in črpališča.

Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa

V središču Podnanosa smo obnovili celotno komunalno infrastrukturo. Zamenjali smo vodovod s hišnimi priključki v skupni dolžini 700 m, zgradili novov fekalno kanalizacijo s hišnimi priiključki v dolžini 780 m in meteorno kanalizacijo v dolžini 700 m. Uredili smo tudi kabelsko kanalizacijo za elektriko in javno razsvetljavo. Ulice v centru in trg pred cerkvijo smo tlakovali s kamnom.

Kanalizacija Vipava

Za naročnika občino Vipava smo zgradili komunalno infrastrukturo po naseljih Podnanos in Vipava ter povezovalni kanal med obema naseljema v skupni dolžini preko 11 km od tega je zgrajene  9.080 m fekalne kanalizacije, 1.015 m meteorne kanalizacije in 1.120 m vodovoda.

Zagovarjamo kakovostno in pravočasno dokončanje aktivnosti na objektu oz. projektu, ki jih dosežemo z lastnim strokovnim kadrom, kakovostnimi delovnimi pogoji in sredstvi, izbranimi dobavitelji, podizvajalci in kooperanti. Za realizacijo večjih gradbenih projektov, se povezujemo tudi z drugimi priznanimi domačimi in tujimi podjetji.

VEČ KOT 30 LET
IZKUŠENJ

ZAGOTOVLJENA
KAKOVOST

LASTEN
STROKOVNI KADER

Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.