Projektiranje

Luka Koper, tir 11 in 12b (PZI: elaborat 2)

Elaborat obsega smerno in višinsko ureditev tirov št. 11 in 12b v I. tirni skupini. Služi smerni in višinski ureditvi tirov na ožjem območju s prestavitvijo kretnice št. 105 proti začetku postaje.

Luka Koper, tiri 31-36 (elaborat 1)

Elaborat obsega smerno in višinsko ureditev tirov ter ureditev odvodnjavanja planuma proge. Služi zamenjavi pragov ter smerni in višinski regulaciji tirov.

IDZ kolesarska Tolmin – Kobarid (študija variant)

Predmet Idejne zasnove je predlog variante kolesarske povezave med Tolminom in Kobaridom po levem bregu reke Soče. Idejna zasnova vključuje pregled prostorskih aktov in obstoječega stanja na terenu, določitev variant poteka trase kolesarske povezave med Tolminom in Kobaridom, preverbo lastništva, preverbo prostorskih omejitev, oceno investicije posameznih sklopov.

PZI AC MB-Slivnica

Ureditev cca. 3950 m dolgega odseka avtoceste AC A1 Šentilj – Srmin obsega obnovo voziščne konstrukcije glede na izbrano varianto, niveletno navezavo na obstoječe stanje na mejah obdelave, niveletno navezavo na priključke in obdelavo potrebnih prehodov preko srednjega ločilnega pasu za potrebe izvedbe obnove.

PZI kolesarska Solkan odsek I in III

Projekt obravnava odsek kolesarske steze med Solkanom in Plavami od km 2+280 do km 9+601, razen odseka, ki poteka po nasipu železniške proge nad obstoječim podpornim zidom in je obdelan v ločenem projektu.

Pokriti vkop 1

Statična zasnova nosilne konstrukcije v prečni smeri je lupina z dvema krožnima odprtinama z notranjim radijem 4,94 m in 7,00 m v spodnjem delu stene v ločilnem pasu. Dolžina pokritega vkopa, merjeno po osi HC, je 128,56 m in je pogojena z obliko nasipa nad objektom. Širina AB konstrukcije pokritega vkopa je 22,01 m. V vzdolžni smeri je nosilna konstrukcija vkopa razdeljena na 12 kampad.

Boršt 1

Izbrana statična zasnova nosilne konstrukcije je kontinuirano armirana betonska plošča čez 6 polj. Prekladna konstrukcija je polna armirano betonska plošča (nosilec) iz omejeno prednapetega betona, ki je prednapeta s 12 kontinuiranimi notranjimi kabli. Vmesne podpore so stebri okroglega prereza premera Ø 2,00 m, z ležiščno gredo dimenzij 2,40 x 5,50 m sprejemljive višine 0,75 do 1,25 m.

OZ7

Pilotna stena v območju opornega zidu Z7 je izvedena iz uvrtanih pilotov Ø150 cm na osnem razmiku 200 cm s povezovalno gredo nad piloti. Skupna dolžina pilotne stene merjeno po sprednjem robu znaša 74,62 m. V steni so kombinirana stalna in rezervna geotehnična sidra. Nad piloti je izvedena povezovalna greda dimenzij b / h = 190 / 145 cm.

Pokriti vkop 2

Statična zasnova nosilne konstrukcije v prečni smeri, je lupina z dvema krožnima odprtinama z notranjim radijem 4,94 m in 7,00 m, v spodnjem delu stene v ločilnem pasu. Radij 7,00 m je dodan v odnosu na odprtino iz PZR, zaradi upoštevanja prostega profila v predoru po delovnem osnutku TSC-03.340, 2002.

IDP AC Velenje (3. razvojna os, odsek 1, sklop 1 in 2)

HC DRAVOGRAD- ŠENTRUPERT, VELENJE – ŠENTRUPERT (3. RAZVOJNA OS, ODSEK 1, SKLOP 1 IN 2) STROKOVNE PODLAGE ZA DPN

PGD in PZI brvi kolesarska Modrej pri Tolminu

PGD in PZI brvi kolesarska Modrej pri Tolminu

FK Sp. Gorje

PZI ureditve 1,3 km kanalizacije za odpadne vode skozi Spodnje Gorje (od tega 150 m tlačni vod s črpališčem)

PGD FK Sp. Gorje

KANALIZACIJA ZA ODPADNO VODO SKOZI SPODNJE GORJE V OBMOČJU REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE R3-634/1104 JAVORNIK – GORJE

PZI kolesarska Modrej pri Tolminu

Trasa kolesarske steze poteka ob glavni cesti, v ozkem pasu med glavno cesto in jezerom. Pričetek obdelovalnega odseka se začenja z navezavo na makadamsko pot v stacionaži km 0.000 (stacionaža ceste km 5.038). Na stacionaži od km 5.182,69 do km 5.207,69 bo prečkala potok Vodivček.

PGD, PZI Kolesarska Solkan odsek II

GLAVNA KOLESARSKA POVEZAVA G1; NOVA GORICA – PREDEL, odsek Solkan – Plave, pododsek od km 7+230 do km 7+610

PGD, PZI Luka Koper – KT

PGD, PZI tirov za kontejnerski terminal

Brestanica_tir 4

PZI NAČRT OBNOVE ŽELEZNIŠKEGA TIRA NAKLADALNEGA PLATOJA SŽ PRI HE BLANCA

IDP, PGD AC Gruškovje

Most 5-4: Konstrukcija je zasnovana kot integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija svetle razpetine 25 m, temeljena globoko na kolih premera 100 cm. Kot križanja med osjo struge in osjo ceste znaša 72,5°. Oporniki mostu so projektirani pravokotno na os ceste.

PZI AC Gruškovje

PODHOD ZA PEŠCE IN KOLESARJE 0093-1,3-1 V KM 2+195,50 AC- VA 1175  IN MOST 0093-1, 5-4 V KM 0+095.4  (DEV. 0093-1, 1-4) V SKLOPU AC A4 SLIVNICA – MMP GRUŠKOVJE

PS Boršt 1

SANACIJA PRIKLJUČNE BREŽINE  PRI VIADUKTU BORŠT 1, OD PROFILA P75 DO P79  NA HC RAZDRTO – VIPAVA; REBERNICE

IZN objektov na odseku Laško-Celje

IZVEDBENI NAČRT OBJEKTOV ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST CELJE, ODSEK LAŠKO-CELJE
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.