Gradbeno inženirski objekti

HC Razdrto – Priključek Vipava

Viadukt 6-3/1 “REBRNICE”, HC RAZDRTO-VIPAVA

Zijavnica

Odsek ceste, ki je bil predmet rekonstrukcije, je predstavljal še preostali nerekonstruirani del ceste dolžine približno 800 m. V km 1,370 cesta nivojsko prečka železniško progo Sevnica-Trebnje.  Zaradi neugodnih horizontalnih elementov ter širine vozišča in vkopov brez bankin je bila predvidena rekonstrukcija ceste z izvennivojskim prečkanjem železniške proge.

Dobova

Na podlagi DLN smo izdelali PGD in PZI ureditve križanja regionalne ceste z železniško progo iz nivojskega v izvennivojsko. Dolžina preložitve regionalne ceste znaša cca. 1000 m. Potrebne so bile še druge ureditve cestne infrastrukture, kot so: deviacije in prekinitve lokalnih cest ter javnih poti, ureditve križišč in priključkov lokalnih cest in regionalne ceste, izgradnja podvoza pod železniško progo na regionalni cesti z gradnjo opornih zidov cestnega vkopa, ureditev dostopov, ureditev nadomestnih parkirišč, podaljšanje športnega igrišča.

Pokriti vkop 1

Statična zasnova nosilne konstrukcije v prečni smeri je lupina z dvema krožnima odprtinama z notranjim radijem 4,94 m in 7,00 m v spodnjem delu stene v ločilnem pasu. Dolžina pokritega vkopa, merjeno po osi HC, je 128,56 m in je pogojena z obliko nasipa nad objektom. Širina AB konstrukcije pokritega vkopa je 22,01 m. V vzdolžni smeri je nosilna konstrukcija vkopa razdeljena na 12 kampad.

Boršt 1

Izbrana statična zasnova nosilne konstrukcije je kontinuirano armirana betonska plošča čez 6 polj. Prekladna konstrukcija je polna armirano betonska plošča (nosilec) iz omejeno prednapetega betona, ki je prednapeta s 12 kontinuiranimi notranjimi kabli. Vmesne podpore so stebri okroglega prereza premera Ø 2,00 m, z ležiščno gredo dimenzij 2,40 x 5,50 m sprejemljive višine 0,75 do 1,25 m.

OZ7

Pilotna stena v območju opornega zidu Z7 je izvedena iz uvrtanih pilotov Ø150 cm na osnem razmiku 200 cm s povezovalno gredo nad piloti. Skupna dolžina pilotne stene merjeno po sprednjem robu znaša 74,62 m. V steni so kombinirana stalna in rezervna geotehnična sidra. Nad piloti je izvedena povezovalna greda dimenzij b / h = 190 / 145 cm.

Pokriti vkop 2

Statična zasnova nosilne konstrukcije v prečni smeri, je lupina z dvema krožnima odprtinama z notranjim radijem 4,94 m in 7,00 m, v spodnjem delu stene v ločilnem pasu. Radij 7,00 m je dodan v odnosu na odprtino iz PZR, zaradi upoštevanja prostega profila v predoru po delovnem osnutku TSC-03.340, 2002.

IDP AC Velenje (3. razvojna os, odsek 1, sklop 1 in 2)

HC DRAVOGRAD- ŠENTRUPERT, VELENJE – ŠENTRUPERT (3. RAZVOJNA OS, ODSEK 1, SKLOP 1 IN 2) STROKOVNE PODLAGE ZA DPN

PGD in PZI brvi kolesarska Modrej pri Tolminu

PGD in PZI brvi kolesarska Modrej pri Tolminu

IDP, PGD AC Gruškovje

Most 5-4: Konstrukcija je zasnovana kot integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija svetle razpetine 25 m, temeljena globoko na kolih premera 100 cm. Kot križanja med osjo struge in osjo ceste znaša 72,5°. Oporniki mostu so projektirani pravokotno na os ceste.

PZI AC Gruškovje

PODHOD ZA PEŠCE IN KOLESARJE 0093-1,3-1 V KM 2+195,50 AC- VA 1175  IN MOST 0093-1, 5-4 V KM 0+095.4  (DEV. 0093-1, 1-4) V SKLOPU AC A4 SLIVNICA – MMP GRUŠKOVJE

PS Boršt 1

SANACIJA PRIKLJUČNE BREŽINE  PRI VIADUKTU BORŠT 1, OD PROFILA P75 DO P79  NA HC RAZDRTO – VIPAVA; REBERNICE

IZN objektov na odseku Laško-Celje

IZVEDBENI NAČRT OBJEKTOV ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST CELJE, ODSEK LAŠKO-CELJE
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.