Izvajanje

Ureditev para počivališč Zaboršt 1,2

Ob regionalni cesti R1-204 Štanjel – Dutovlje smo uredili par počivališč.

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal-Neverke 2. faza

Za naročnika DRSC in sofinancerja občino Pivka izvajamo rekonstrukcijo cca 1.450,0 m regionalne ceste od naselja Kal proti Neverkam. Cesto bomo razširili ter izvedli nov pločnik skupaj s potrebnimi opornimi in podpornimi zidovi.

Ureditev lokalnih cest v Občini Vipava

Za občino Vipava smo uredili lokalne ceste na več različnih lokacijah: Zgradili smo kamnit podporni zid na cesti na Nanos, kamnit oporni zid v Ložah, armiranobetonski podporni zid v Podgriču, razširili del ceste v Ložah in razširili in preplastili ceto v Podragi.

Sanacija vlake na Prevejku

Sanirali smo kolovoz iz Loga Čezsoškega proti Trnovemu po levem bregu Soče. Kolovoz, ki se uporablja predvsem za spravilo lesa in kot kolesarska pot, se je v dolžini 200 m porušil v strugo Soče. To območje smo sanirali z izvedbo kamnite zložbe s podporor borovih pilotov.

Rekonstrukcija mostu na strelišču Mačkovec pri Bohinjski Beli

Rekonstrukcija mostu na strelišču Mačkovec pri Bohinjski Beli

Sanacija cestnega nadvoza na lokalni cesti Koseze-Velika Bukovica

Sanacija cestnega nadvoza na lokalni cesti L 3214 Koseze-Velika Bukovica, čez železniško progo Pivka-Ilirska Bistrica

Sanacija Napoleonovega mostu čez reko Sočo v Kobaridu

Sanacija Napoleonovega mostu čez reko Sočo v Kobaridu

Nadvoz Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana – Sežana

Nadvoz Dolnje Ležeče preko železniške proge Ljubljana – Sežana

Most na javni poti JP 636750 Podgraje

Za naročnika Občino Ilirska Bistrica smo dokončali v Podgrajah nov AB most čez reko Reko in sicer na lokaciji že obstoječega kamnito-betonskega mostu, ki se ga je v celoti porušilo.  Na novo smo uredili tudi cesto v dolžini 100 m in izvedli tlakovanje struge s kamnom v dolžini 30 m in širine 20 m.

Ureditev kolesarskih počivališč v Solkanu in Ajdovščini

Uredili smno dve pilotni kolesarski počivališči (pri kajakaškem centru ob Soči v Solkanu in ob Hubju v Ajdovščini). Na počivališča smo montirali lesene mize in klopi, koše za smeti, stojala za kolea in pitnike ter uredili vodovone priključke zanje.

Širitev pokopališča Škocjan

Za potrebe šitritve pokopališča v Škocjanu pri Kopru, smo zgradili podporne zidove in uredili grobno polje za 124 grobov in 117 žarnih grobov. Uredili smo dostopno pot do novega dela pokopališča in zgradili del fekalne kanalizacije, ki je povezal novi del pokopališča z obstoječim.

Mrliška vežica Miren

Za naročnika Občino Miren – Kostanjevica smo v Mirnu izvedli novo mrliško vežico z vsemi obrtniškimi, elektro in strojnimi instalacijami ter razširili pokopališče z novim ograjnim in žarnim zidom.

Širitev igralnega salona Drive-in, Vrtojba

Obstoječi igralni salon smo razširili tako, da sprejme dodatnih 120 igralnih avtomatov, izvedli smo notranjo kadilnico, nove sanitarije, pisarne, nov vhod in fasado ter nadomestni objekt za telefonsko centralo. Dela so se izvajala brez oviranja delovanja obstoječega igralnega salona.

Stanovanjski hiši v Vipolžah

V Goriških Brdih smo izvedli dve nadstandardni stanovanjski hiši s podzemno garažo do III. gradbene faze.

Gradnja hiše Kandare v Kosezah za potrebe izgradnje obvoznice Ilirska Bistrica

Za potrebe izgradnje obvoznice Ilirska Bistrica, smo zgradili nadometnsko družinsko hišo v Kosezah pri Ilirski Bistrici. Na dvoetažni hiši smo izvedli vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter zunanjo ureditev hiše.

Most Zabiče

V Zabičah smo porušili prekladno konstrukcijo obstoječega mostu čez potok Sevšček in zgradili nov most. Most z celotnim razponom 17 m smo razširili, uredili hodnik za pešce, pod mostom pa uredili strugo potoka. Obnovili smo tudi odsek ceste pri navezavi na most.

Vodohran Koritnica

Nad vasjo Koritnica smo zgradili nov vodohran s kapaciteto 40 m3 in del vodovoda za priklop vodohrana na vodovono omrežje vasi.

Gradnja vodovoda visoka cona Bovec

Poleg obstoječega vodohrana Kaninska vas smo zgradili nov vodohran okroglega prereza kapacitete 126 m3 ter z novim vodovodom v dolžini 810 m povezali oba vodohrana s črpliščem in vodovodnim omrežjem v Bovcu. Uredili smo odovodnjavanje na dostopni cesti iz Kaninske vasi do vodohrana ter jo asfaltirali, novo asflatno prevleko pa smo izvedli tudi na dostopni cesti do telovadnice in črpališča.

Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa

V središču Podnanosa smo obnovili celotno komunalno infrastrukturo. Zamenjali smo vodovod s hišnimi priključki v skupni dolžini 700 m, zgradili novov fekalno kanalizacijo s hišnimi priiključki v dolžini 780 m in meteorno kanalizacijo v dolžini 700 m. Uredili smo tudi kabelsko kanalizacijo za elektriko in javno razsvetljavo. Ulice v centru in trg pred cerkvijo smo tlakovali s kamnom.

Kanalizacija Vipava

Za naročnika občino Vipava smo zgradili komunalno infrastrukturo po naseljih Podnanos in Vipava ter povezovalni kanal med obema naseljema v skupni dolžini preko 11 km od tega je zgrajene  9.080 m fekalne kanalizacije, 1.015 m meteorne kanalizacije in 1.120 m vodovoda.
Za vaša vprašanja nas kontaktirajte na telefon +386 5 331 00 20 ali preko kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem času.