PZI Most Ozlenšček v Ozeljanu

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ OZLENŠČEK  V OZELJANU (G00016) NA R2-444/347   SELO – NOVA GORICA V KM 7+480

Zaradi obsega poškodb-močno poškodovani krilni zidovi, neustrezna predhodna sanacija, nekoliko premajhna mostna odprtina, smo se odločili, da sprojektiramo nov  most.
Novi most je projektiran kot okvirna konstrukcija svetlega razpona 5,0m,  temeljena na po dveh kolih premera 80 cm. Poševni krilni zidovi so vpeti v opornike in ne presegajo dolžine 4,5 m. Na gorvodni strani je ob krilu 2  predviden nov oporni zid dolžine 6,0m. Pod mostom je predvidena ureditev struge s kamnom v betonu, gorvodno pa delna regulacija struge – pritoka Ozlenščka, zaradi podaljšanja mostu.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.